Tổ chức bộ máy - Xã Tân Thành - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Tổ chức bộ máy

ĐẢNG ỦY

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Lê Bá Minh Bí thư  -
CT HĐND   
0962.918.035 lebaminh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Trường Sơn Phó Bí thư 0913.383.156 nguyentruongson@quangtri.gov.vn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email

 
ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Lê Bá Cường Chủ tịch 0397.636.474 lebacuong@quangtri.gov.vn
Lê Lý Phó chủ tịch 0368.197.304 lely.huonghoa@quangtri.gov.vn
Võ Thị Hồng Thương Phó chủ tịch 0976.517.228 vothihthuong@quangtri.gov.vn


ỦY BAN MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Dương Hà Thanh PCT. UBMTTQVN 0868.627.678
Lê Bá Lâm Chủ tịch Hội Nông dân 0905.935.725 lebalam@quangtri.gov.vn
Lê Văn Hóa Chủ tịch Hội CCB 0911.478.242 levanhoa.huonghoa@quangtri.gov.vn
Võ Thị Thanh Chủ tịch Hội Phụ nữ 0903.538.789 vothithanh1@quangtri.gov.vn
Mai Thị Thủy Bí thư xã đoàn 0932.495.789 maithithuy@quangtri.gov.vn


CÔNG AN XÃ

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
Trần Huy Phong Trưởng Công an 0919.993.277 huyphongcahh@gmail.com
]]>